Klachtenreglement

KLACHTENREGELING

Definitie van een klacht: een klacht betekent dat u ergens ontevreden over bent. De dingen zijn niet gegaan zoals u had verwacht. Een klacht kan overal over gaan, bijvoorbeeld over de gang van zaken rondom het re-integratietraject, over de bejegening door uw adviseur of over andere zaken die te maken hebben met onze dienstverlening.

Bijstand naar werk staat voor optimale dienstverlening. Mocht u desondanks niet tevreden zijn over de dienstverlening, dan verzoeken wij u om dit kenbaar te maken. Er kan dan snel naar een adequate oplossing worden gezocht.

KLACHTENPROCEDURE

Bijstand naar Werk conformeert en houdt zich aan de volgende aspecten met betrekking tot het klachtenmanagement:

  • U kunt een klacht telefonisch melden (06 20 76 36 88), per mail (info@bijstandnaarwerk.nl ) of per post (Postbus 170, 5240 AD Rosmalen). U kunt hiervoor onderstaand klachtenformulier gebruiken.
  • de indiener van de klacht krijgt binnen 2 weken bericht van ontvangst van de klacht. Het is mogelijk dat er contact met u opgenomen zal worden voor een nadere toelichting of
    aanvullende informatie;
  • een klacht zal niet in behandeling worden genomen als de klacht langer dan een jaar voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden;
  • indien een klacht niet in behandeling wordt genomen, wordt de indiener van de klacht uiterlijk binnen 4 weken na ontvangstdatum hiervan op de hoogte gesteld waarbij de reden wordt vermeld waarom de klacht niet in behandeling is genomen;
  • een klacht dient binnen 6 weken na de ontvangstdatum te zijn afgehandeld, waarbij er een mogelijkheid is deze termijn gemotiveerd te verlengen;
  • de klacht wordt afgehandeld door een persoon die zelf niet bij de klacht betrokken is;
  • onze klachtenregistratie heeft betrekking op het aantal ingediende klachten, de aard van de ingediende klachten en de maatregelen die zijn getroffen naar aanleiding van de ingediende klachten.

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht, dan bestaat de mogelijkheid om uw klacht te deponeren bij de opdrachtgever van Bijstand naar Werk. Dit kan bijvoorbeeld uw werkgever, de gemeente of UWV zijn.

Tenslotte: Elke klacht wordt met de grootste zorgvuldigheid behandeld. Bijstand naar Werk waardeert gegronde kritiek. Dit geeft Bijstand naar Werk namelijk de mogelijkheid om de dienstverlening nog verder te optimaliseren. Waar mogelijk worden maatregelen genomen om herhaling te voorkomen.

download klachtenformulier

Deel Ons

TwitterFacebookLinkedInEmail