Referenties

Jetta Klijnsma dankt Cilla Ezerman voor het werkbezoek

Jetta Klijnsma, staatssecretaris van SZW, dankt Cilla Ezerman middels een brief voor het werkbezoek dat ze heeft afgelegd aan het project ” Vrouwen uit de bijstand”. Ze heeft bewondering voor de moed van de vrouwen om hun verhaal te vertellen. “Ze hebben elkaar bij de hand gepakt en het leven aangereikt”. Daarnaast heeft ze grote waardering voor de eigen inzet van Cilla Ezerman in dit project.

Hans Ruijters, gemeente Cranendonck

Op verzoek van de gemeente Cranendonck werd door Bijstand naar Werk een screening uitgevoerd van uitkeringsgerechtigden, die al langere tijd niet (meer) participeerden in het arbeidsproces. De insteek daarbij was om de (on)mogelijkheden tot arbeidsparticipatie dan wel sociale activering, al dan niet als springplank tot (her)deelname in het arbeidsproces, in kaart te brengen. Het algemene uitgangspunt was “meedoen” in de samenleving. Een objectieve en open blik naar de uitkeringsgerechtigde toe werd wenselijk geacht vandaar dat een extern bureau (Bijstand naar Werk) voor deze opdracht werd benaderd. In totaal werden zo’n 100 uitkeringsgerechtigden gescreend en werd met de meesten een persoonlijk gesprek gevoerd. De uitkomst was dat er ruim 40 personen geactiveerd konden worden middels uiteenlopende trajecten deels direct naar werk, deels een scholingstraject en deels een sociaal activeringstraject. Al met al een prima resultaat wat behaald werd in een tijdspanne van enkele maanden. De gemeente Cranendonck is dan ook meer dan tevreden over de activiteiten en resultaten van “Bijstand naar Werk”.

Hans Vos, gemeente Houten

In Houten is besloten om “Bijstand naar Werk” een diagnostisch onderzoek te laten doen naar de mogelijkheden van activeren van een gedeelte van het WWB bestand. Van de 100 onderzochte dossiers zijn 57 mensen op enigerlei wijze geactiveerd. Dit, zeer goede resultaat, is in grote mate terug te voeren naar het enthousiasme en de persoonlijke presentatie van Cilla Ezerman. Veel uitkeringsgerechtigden hebben daardoor de hun geboden kans gepakt. Alles wat zij de komende tijd ontwikkelt binnen haar bedrijf gaan we daarom ook nauwlettend in de gaten houden. En wie weet ……

Deel Ons

TwitterFacebookLinkedInEmail