Spoor 2

Re-integratie 1e en 2e spoor

Als een werknemer langdurig niet in staat is zijn werkzaamheden binnen de onderneming van zijn werkgever uit te voeren wegens arbeidsongeschiktheid (re-integratie eerste spoor) is re-integratie bij een andere werkgever de volgende stap. Dit heet re-integratie tweede spoor (spoor 2).

Wet verbetering poortwachter

Om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen, is de Wet Verbetering Poortwachter ingesteld. Het uitgangspunt hierbij is dat snel en effectief ingrijpen het verzuim korter maakt. Er zal daarbij als eerst gekeken moet worden of de werknemer terug kan keren in zijn eigen functie, eventueel met aanpassingen (spoor 1). Re-integratie tweede spoor kan al aan het begin van een re-integratietraject aan de orde zijn als direct duidelijk is dat re-integratie in het eerste spoor niet mogelijk is.

De belangrijkste verplichte actiepunten zijn volgens de Wet Verbetering Poortwachter:

  • Probleemanalyse, na 6 weken
  • Plan van aanpak, na 8 weken
  • Evaluatie Plan van Aanpak, elke 6 weken
  • 42ste weeks ziekmelding, na 42 weken
  • Eerste jaars evaluatie na 52 weken
  • WIA-aanvraag, week 91

 

Loonsanctie

Als een werknemer door ziekte arbeidsongeschikt is geworden, is de werkgever in beginsel verplicht gedurende de eerste twee ziektejaren loon door te betalen. Na de eerste twee ziektejaren kan een werknemer een verzoek bij het UWV indienen om voor een WIA-uitkering in aanmerking te komen. Het UWV zal dan beoordelen of een werkgever voldoende re-integratie-inspanningen heeft verricht. Onvoldoende inspanning kan leiden tot sancties voor de werkgever. De sancties kunnen oplopen tot 52 weken loondoorbetaling aan de werkgever.

Ook een werknemer is verplicht zich aan re-integratieverplichtingen te houden. Komt een werknemer deze niet na, dan kan een werkgever overgaan tot een loongerelateerde sanctie. Dit betekent dat de werkgever de uitbetaling van het loon mag opschorten, verminderen of stopzetten. Blijft de werknemer tegenwerken tijdens het re-integratietraject, dan kan er grond ontstaan om de werknemer te ontslaan.

Onze aanpak

Wij willen mensen die arbeidsongeschikt zijn geworden nieuw perspectief bieden door hen te helpen een nieuwe baan te vinden buiten de organisatie (spoor 2). Snel nieuwe kansen creëren en een juiste ‘match’ vinden ergens anders, geeft hoop voor de toekomst. En dat geldt niet alleen voor de werknemer: wij bewijzen keer op keer dat onze actiegerichte houding en snelheid van plaatsen de werkgever veel tijd, kosten en kopzorgen bespaart. U voorkomt daarmee ook een sanctie van het UWV. Lees meer over onze aanpak en werkwijze.

Deel Ons

TwitterFacebookLinkedInEmail